საქართველოს განათლებისა
და მეცნიერების სამინისტრო
საგანმანათლებლო დაწესებულების,
მანდატურის სამსახური
როგორ მოვიქცეთ ძალადობის შემთხვევაში?!

თუ თქვენზე ან თქვენს მეგობარზე განხორციელდა ან ხორციელდება ძალადობა, აუცილებლად მიმართეთ მშობელს, მასწავლებელს, მანდატურს.

უწყებები, რომელსაც შეგიძლიათ მიმართოთ ძალადობის შემთხვევაში:

  • შინაგან საქმეთა სამინისტროს გადაუდებელი სიტუაციების ოპერატიული მართვის ცენტრი - ტელეფონი: 112
  • სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური - (995 32) 2 200 220 (3335)
  • სოციალური მომსახურების სააგენტო - ტელეფონი: 1505

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 10 სექტემბრის N437 დადგენილების, „ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურების დამტკიცების თაობაზე“, მიხედვით რეფერირების პროცედურებში ჩართული სუბიექტები არიან:

ა) საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს უფლებამოსილი დანაყოფები (შემდგომში - პოლიცია);

ბ) საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს, საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროსა და საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს შესაბამისი დაწესებულებები და ამ სამინისტროთა სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული/მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირები;

გ) საქართველოს პროკურატურა;

დ) სსიპ - დანაშაულის პრევენციის ცენტრი;

ე) საბავშვო ბაღები;

ვ) სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური (შემდგომში - მანდატურის სამსახური);

ზ) საგანმანათლებლო და სკოლისგარეშე სახელოვნებო ან/და სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულებები;

თ) ბავშვთა სპეციალიზებული დაწესებულებები და თავშესაფრები;

ი) სამედიცინო სერვისების მიმწოდებლები (მათ შორის, სოფლის ექიმები);

კ) მუნიციპალიტეტების გამგეობა/მერია (ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში - მუნიციპალიტეტის რაიონის გამგეობა)/მისი უფლებამოსილი დაწესებულება (არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი), საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-3 და მე-4 პუნქტების ფარგლებში.

მუხლი 5, პუნქტი 1.

საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში