საქართველოს განათლებისა
და მეცნიერების სამინისტრო
საგანმანათლებლო დაწესებულების,
მანდატურის სამსახური
რეგისტრაცია / ვიზიტის დაგეგმვა
ბავშვის სახელი და გვარი
ბავშვის პირადი ნომერი
ბავშვის ასაკი
მშობლის სახელი და გვარი
მშობლის პირადი ნომერი
მისამართი
სკოლა
კომენტარი